ชีวิตกับเทคโนโลยีและเทคโนโลยีกับการดำรงอยุ่่ของมนุษย์.

ในอดีตนั้นสามารถเรียกได้ว่าการดำรงชีวิตเป็นตัวกำหนดเทคโนโลยี กล่าวคือ ทุกๆสิ่งประดิษที่คิดค้นขึ้นก็เพื่อให้ชีวิตสามารถดำรงอยุ่ได้ในลักษณะที่ต้องต่อสุ้กับธรรมชาตรอบตัวที่อาศัยอยุ่นั้น รวมทั้งเพื่อให้ตนมีชีวิตอยุ่รอดได้ในเบื้องต้นเสียก่อนที่จะพัฒนามาเป็นการทำเกษตรเพื่อบริโภคและเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าระหว่างกัน. และกลายเป็นเพื่อธุรกิจในเวลาต่อมา แต่ถึงอย่างไรเทคโนโลยีที่พัฒนาในช่วงแรกนั้นก็ถือว่าเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการดำรงชีวิตและต่อสุ้กับธรรมชาตอย่างแท้จริง จึงมีลักษณของชีวิตเป็นผู้กำหนดเทคโนโลยี.
ซึ่งต่อมาเมื่อมนุษย์มั่นใจในตนเองว่าสามารถรับมือกับธรรมชาตได้แล้ว. มนุษย์จึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่จะทำให้ตนเองอยุ่เหนือกว่าสิ่งที่ธรรมชาตกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการคิดที่จะบินได้ การพูดคุยกันในระยะไกล การจับเอาภาพและเสียงจากที่นึงส่งไปสู่อีกที่นึงเป็นต้น. สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความต้องการก้าวข้ามขีดจำกัดทางธรรมชาตของมนุษย์และใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเองมากำหนดให้ธรรมชาตอยุ่ในความควบคุมของตนเอง. และเมื่อสามารถควบคุมธรรมชาตได้แล้ว มนุษจึงเริ่มที่จะหันมาควบคุมมนุษด้วยกันเองมากขึ้นผ่านเทคโนโลยีที่คิดค้นขึ้นมานั้น.
เราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก ทั้งๆที่เทคโนโลยีไม่ได้กำเนิดและพัฒนาตัวของตนเองขึ้นมาแต่เป็นมนุษที่เป็นผู้สรรสร้างขึ้นมา แต่สุดท้ายมนุษผู้สร้างก็ได้นำมันมาควบคุมมนุษด้วยกันเองในที่สุด.
ด้วยเหตุที่เทคโนโลยีเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือในการดำรงชีวิตของมนุษย์และเพื่อช่วยเหลือให้การใช้ชีวิตนั้นสะดวกสะบายมากขึ้น เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่มีจุดกำเนิดที่มีคุนค่าต่อการดำรงอยุ่ของมนุษและด้วยเหตุดังกล่าวนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจากจุดเริ่มที่มันได้เกิดขึ้น สิ่งใดที่เรียกตัวมันเองว่าเป็นเทคโนโลยีจึงไม่ควรถูกมองว่าไร้ประโยชน์หรือไร้ความหมาย แต่หากจะถูกมองเช่นนั้นก็เกิดจากการกระทำของมนุษย์ในปัจจุบันนั่นเองที่นำเอาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมาเป็นข้ออ้างในการทำร้ายและทำลายซึ่งกันและกัน แต่ในทางตรงกันข้ามหากนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่สร้างสรรแล้วเทคโนโลยีนั้นๆก็มักจะสร้างคุณมหาศาลให้แก่มนุษยชาตเช่นกัน.
ดังจะเห็นแล้วจากเหตุข้างต้นนั้นแล้วว่า เทคโนโลยีมีความจำเป็นต่อมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมากมายเพียงใด ซึ่งหากมนุษย์ใช้เทคโนโลยในทางที่ดีแล้วเทคโนโลยีนั้นก็จะมีไว้ีเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันรวมถึสรรพสิ่งต่างๆรอบตัวเราด้วย และยังช่วยให้มนุษย์สามารถอยุ่อาศัยในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขตลอดไป.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *