เทคโนโลยีมีบทบาทในการช่วยพัฒนาระบบเกษตรกรรมของไทยได้อย่างไร

จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยเองก็ยังเป็น ประเทศที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรรมโดยส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยก็จะเป็นประเทศหลักหรือเป็นประเทศอันดับต้นต้นของโลกที่ส่งออกสินค้าเกษตรกรรมไปจำหน่ายทั่วโลกซึ่งสินค้าเกษตรกรรมของไทยที่นำเสนอไปเป็นการตัดสินก็คงจะไม่พ้นเรื่องของข้าวหอมมะลิที่มีความจำเป็นของผู้บริโภคทั่วโลกและข้าวหอมมะลิของไทยเองก็เป็นข้าวคุณภาพดี เป็นข้าวที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสำหรับการใช้บริโภคโดยทั่วไป โดยปัจจุบันนี้ทางด้านเกษตรกรรมของไทยเองก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและสามารถทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มากมายและมีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ซึ่งการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตในด้านทางเกษตรกรรมของไทยนั้นถือได้ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีการพัฒนาผลผลิตให้มีความกลากหลายและมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นยิ่งขึ้นส่งผลให้มีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดและส่งขายทั่วโลกอย่างมากมายนั่นเอง การพัฒนาทางด้านเกษตรกรรมนั้นมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตตั้งแต่การผลิตและการคัดแยกสายพันธุ์ของพืชต่างๆที่จะนำมาใช้ปลูกโดยพืชพรรณต่างๆนั้นก่อนที่จะนำมาเพาะปลูกก็จะมีการศึกษาถึงประโยชน์และลักษณะการปลูกรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเกษตรกรรมนั้นมีมากมายหลากหลายด้านโดยที่มีความนิยมและความจำเป็นมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการป้องกันและรักษาต้นพืชให้ปราศจากศัตรูพืชนั่นเอง ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับศัตรูพืชนั้นนับได้ว่าเป็นปัญหาหลักและปัญหาใหญ่ที่กวนใจเกษตรกรและจะส่งผลกระทบทำให้ได้ผลผลิตน้อยหากมีศัตรูพืชมากนั่นเอง ศัตรูพืชส่วนใหญ่ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของแมลงและโรคของพืชนั่นเอง โดยในปัจจุบันนี้ได้มีการนำเอาสารเคมีต่างๆเข้ามาช่วยยับยั้งและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรคของพืชซึ่งสารเคมีต่างๆเรานั้นมีคุณประโยชน์ในการปกป้องพืชพันธ์และยังยับยั้งศัตรูพืชไม่ให้มาทำลายพืชนั่นเอง ทั้งยังปัจจุบันนี้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพิ่มผลผลิตมากยิ่งขึ้นเช่นการดัดแปลงสายพันธุ์ทำให้พืชชนิดต่างๆนั้นมีความคงทนต่อโรคภัยต่างๆและรวมถึงสภาพอากาศด้วยเช่นกัน

ทั้งหมดนี้เป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้เกษตรกรสามารถดูแลแบบพืชพรรณต่างๆได้อย่างง่ายดายและสามารถเพิ่มผลผลิตให้กับภาคการเกษตรของไทยได้เป็นอย่างดี แต่เทคโนโลยีทางด้านเกษตรกรรมนั้นก็ถือได้ว่ามีทั้งผลดีและผลเสียโดยผลดีนั้นนอกจากจะช่วยในเรื่องของการปรับแต่พันธุ์พืชและพัฒนาให้คงตนต่อโรคพืชต่างๆแล้ว และสามารถเพิ่มผลผลิตให้กับทางด้านการเกษตรมากยิ่งขึ้นแต่ทางด้านผลเสียนั้นเทคโนโลยีต่างๆที่มีการตัดแต่งพันธุกรรมนั้นในหลายๆประเทศก็ยังมีการต่อต้านและยังไม่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป