Smart City เปิดอนาคตสู่โลกของคนยุคใหม่

ลองนึกภาพกันว่าจะเป็นอย่างไร หากเราอยู่ในเมืองที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆ ก้าวของการดำเนินชีวิต หากระบบการจัดการสาธารณูปโภค การศึกษา สาธารณสุข และการควบคุมดูแลกฎหมาย ได้ถูกผนวกเข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัย จะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับเราได้มากน้อยเพียงไร

แนวคิดเรื่อง Smart City จะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาช่วยปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างพื้นฐานในด้านดำเนินชีวิตของมนุษย์ ทั้งด้านการแก้ไขปัญหาการเดินทางบนเส้นทางจราจรที่หนาแน่น การนำระบบอินเทอร์เน็ตมาเชื่อมต่อเข้ากับระบบเซ็นเซอร์ที่จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปปรับปรุงในการให้บริการสาธารณะ โดยสามารถแบ่งเป็นหัวข้อในการพัฒนาได้ดังนี้

Smart Governance

                คือการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยวิเคราะห์และวางแผนเพื่อช่วยให้หน่วยงานรัฐสามารถนำมาประกอบการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งยังจะมีส่วนช่วยอย่างมากในเรื่องการให้บริการสาธารณะ ลดงบประมาณที่ไม่จำเป็น และช่วยให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการทำงานบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

Smart Mobility

                เป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการจราจร ที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเส้นทางเพื่อประหยัดเวลาในการเดินทาง และยังช่วยลดปัญหามลพิษบนท้องถนนที่มีต้นเหตุหนึ่งมาจากการจราจรที่หนาแน่นในทุกๆวัน

Smart Building

                การก่อสร้างอาคารอัจฉริยะจะช่วยในการควบคุมดูแลการทำงานภายในอาคาร เช่น การระบายความร้อน, การปรับอากาศให้ถ่ายเท, ระบบควบคุมระบบให้แสงสว่างภายในอาคาร และการป้องกันความปลอดภัย อีกทั้งยังจะช่วยประหยัดพลังงานที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์อีกด้วย

Smart Infrastructure

                การพัฒนาและติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ในทุกพื้นที่ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการช่วยดูแลด้าน
ความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตของคนในสังคม


Smart Energy & Lighting

เป็นการนำเอาแนวคิดการพัฒนาระบบไฟฟ้าอัจฉริยะมาใช้บนท้องถนน ให้สามารถควบคุมผ่านระบบเซ็นเซอร์เพื่อเพิ่มลดแสงสว่างหรือปิดไฟบนท้องถนนโดยอัตโนมัติ โดยทั้งหมดขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวในบริเวณนั้น ซึ่งจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการลดใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Smart Home

                การพัฒนาให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในที่อยู่อาศัยได้จากระยะไกล ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันปัญหาเครื่องใช้ไฟฟ้าลัดวงจร หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจก่อให้เกิดปัญหาไฟไหม้แก่ที่อยู่อาศัยได้

Smart Public Services

                ระบบจอดรถอัจฉริยะที่จะพารถยนต์ของผู้ใช้บริการขับเคลื่อนไปสู่ที่จอดรถที่ใกล้เคียงสถานที่ปัจจุบันที่สุดโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้คนที่ต้องขับขี่บนท้องถนน

Smart Healthcare

                เป็นการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ ที่จะคอยเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้สวมใส่อุปกรณ์ พร้อมกับช่วยวิเคราะห์และรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์ส่งถึงแพทย์ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันเวลา

Smart Citizen

                นำเทคโนโลยีมาสร้างรากฐานสำคัญให้แก่ผู้คนในสังคม ให้สามารถนำเอาเทคโนโลยีไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพลเมือง และถือกำเนิดเป็น พลเมืองอัจฉริยะ

                จากที่กล่าวมาข้างต้น แนวคิด Smart City ได้กลายเป็นแนวคิดที่หลากหลายประเทศชั้นนำทั่วโลกต่างกำลังให้ความสนใจและพร้อมผลักดันสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างแพร่หลาย เพราะหากเกิดขึ้นได้จริง จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทุกคน ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย และสามารถเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบให้เข้าสู่ยุคสมัยเทคโนโลยีอย่างแท้จริง